O projekte

Realita v západnej Európe a Škandinávii dokazuje, že homofóbii možno najefektívnejšie predchádzať vzdelávaním. Momentálne (2012) neexistuje na Slovensku k téme LGBT žiaden koherentný a pritom prístupný knižný materiál, ktorý by bolo možné použiť vo vzdelávaní, či už vo formálnom vzdelávacom procese alebo na zodpovedanie vynárajúcich sa otázok mladých ľudí.

Podľa relevantných výskumov (Inakosť 2008) väčšina populácie uvádza, že informácie o LGBT ľudoch má „z filmov a televízie“, ktoré vedome alebo nevedome často podávajú divákom mimoriadne skreslený až škodlivý obraz. Petrifikácia predsudkov, stereotypov a mýtov, ktoré priamo vedú k homofóbii, je tak úplná. Na tento nedostatok reaguje žiadateľ projektom tvorby a efektívnej propagácie a distribúcie knižného materiálu o LGBT pre mladých ľudí i verejnosť.

Hlavným cieľom projektu je bojovať proti fenoménu homofóbie, zvyšovať informovanosť mladých ľudí o problematike a ľudsko -právnom rozmere postavenia LGBT osôb a búrať predsudky spojené s touto menšinou prostredníctvom informovania a vzdelávania.

Čiastkovým cieľom projektu je tvorba, publikácia a distribúcia knižnej publikácie zodpovedajúcej otázky okolo LGBT osôb a ich právach do SŠ, VŠ a verejných knižníc. Publikácia by do diskurzu o LGBT ľuďoch, sexualite a rodových rozdieloch medzi mladými ľuďmi vniesla potrebné objektívne informácie, fakty, historický a ľudsko-právny kontext obohatený o psychologické a sociologické aspekty. Cieľom je zvýšiť záujem o túto publikáciu i tému sériou diskusií s autormi/kami a efektívnou propagáciou prispôsobenou pre cieľovú skupinu.

Aktualizácia 23.8. 2018: Dotlač hradí Inštitút ľudských práv z vlastných zdrojov, bez prispenia štátneho rozpočtu, alebo iných verejných zdrojov krajín EÚ. Týmto chceme poďakovať individuálnym darcov a subjektom, ktoré nám poukázali v tomto roku 2% z dane.

Na hlavnu stranku


Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Inštitút ľudských práv.logo_MZVSR_resize