Biskupi nemajú v pripomienkovaní zákonov čo hľadať – zdôvodnenie

Aktualizácia: ÚSPECH verejný tlak zabral, KBS nebude v pripomienkovom konaní, viac info TU

IĽP vyjadruje znepokojenie zo snahy aby sa novým účastníkom medzirezortného pripomienkového konania (MPK), cez ktoré prechádzajú návrhy zákonov, stala Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Takýto návrh, podľa informácii TASR, predkladá ministerstvo spravodlivosti v rámci zmien legislatívnych pravidiel vlády.

Slovenská republika, ako sa uvádza v našej Ústave, sa neviaže na žiadnu ideológiu či náboženstvo. Zaradenie nevolenej skupiny osôb, ktorú si spomedzi svojich členov vyberá jedna z registrovných cirkví je preto neprípustná. Takéto opatrenie by bolo takisto diskriminačné vzhľadom na fakt, že členmi KBS môžu byť iba muži a nereprezentujú všetky registrované cirkvi, nehovoriac o občanoch a občiankach bez vierovyznania (ateistoch/kách).

Ako uvádza TASR: KBS sa už aj doteraz vyjadrovala k návrhom právnych predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového konania, čiže bol daný návrh na jej doplnenie. Tým sa predíde pochybnostiam o jej možnosti vyjadrovať sa v rámci MPK,“ uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová s tým, že táto iniciatíva ministerstva je zatiaľ v pripomienkovacom procese. V súčasnosti platí, že návrh zákona sa prerokuje s príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom konaní, pričom predkladateľom zašle elektronický oznam podpredsedom vlády, ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy, Úradu vlády SR, sekcii vládnej legislatívy, Národnej banke Slovenska, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. A tiež zástupcom zamestnávateľov a zamestnancov, ak ide o návrh zákona týkajúci sa hospodárskych a sociálnych záujmov, ako aj ďalším orgánom a inštitúciám, ak to vyplýva z osobitného predpisu alebo ak tak určí vláda.

Pripomienkové konanie k návrhu zákona sa uskutočňuje aj s vyššími územnými celkami, Združením samosprávnych krajov SK 8, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska, hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, mestami, ktoré sú sídlom kraja, a s orgánmi a inštitúciami, ktorým sa ukladajú úlohy alebo ktorých sa problematika návrhu zákona týka, ako aj s verejnosťou, a to ešte pred predložením návrhu zákona na rokovanie vlády.

(zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/novym-ucastnikom-pripomienkovania-z/372978-clanok.html)

Na stránke https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-33 sa nachádza dokument 04-vlastny_material-II.docx „LP/2019/33 Návrh zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky“. Zmenou v tomto dokumente by sa KBS pridala k štátnym orgánom, úradom a mestám ako inštitúcia, ktorá má právo vstupovať do pripomienkového konania a ktorej vyjadrenia k zákonom sa musia povinne brať na vedomie.