Eurokomisia začala konanie voči Maďarsku a Poľsku kvôli diskriminácii LGBT

Európska komisia (EK) spustila vo štvrtok 15.7. právne konanie voči Maďarsku a Poľsku v reakcii na opatrenia tamojších vlád smerujúcich k diskriminácii LGBT ľudí. EK pristúpila k tomuto kroku, pretože obe krajiny porušili legislatívu Európskej únie (EÚ). V oblastiach spadajúcich do uplatňovania práva EÚ porušujú ustanovenia nového maďarského zákona ľudskú dôstojnosť, slobodu prejavu a informácií, právo na rešpektovanie súkromného života, ako aj právo na nediskrimináciu, tak ako sú uvedené v Charte základných práv EÚ, a porušujú aj hodnoty stanovené v článku 2 Zmluvy o EÚ. Poľské orgány nedokázali zasa primerane odpovedať na vyšetrovanie týkajúce sa povahy a dopadu uznesení takzvaných „zón bez ideológie LGBTI“ prijatých desiatkami poľských regiónov, miest a obcí.

„Európa nikdy nedovolí, aby boli časti našej spoločnosti stigmatizované: či už pre to, koho milujú, pre svoj vek, pre etnickú príslušnosť, pre politické názory alebo pre náboženské presvedčenie,“ uviedla šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen.

Oznámenie je súčasťou širšieho štvrtkového balíčka právnych postupov Európskej komisie voči krajinám, ktoré porušili európsku legislatívu. Je to prvý krok v rámci právneho konania, ktoré môže viesť až k finančným sankciám. Komisia spresnila, že v prípade Maďarska ide o zákon prijatý 23. júna, ktorý zakazuje alebo obmedzuje prístup k obsahom „propagujúcim tzv. odchýlku od vlastnej identity zodpovedajúcu pohlaviu pri narodení, zmene pohlavia alebo homosexualite“ pre osoby mladšie ako 18 rokov.

Eurokomisia spresnila, že sporný maďarský zákon porušuje niekoľko pravidiel EÚ. Porušená bola smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, pokiaľ ide o normy pre audiovizuálny obsah a bezplatné poskytovanie cezhraničných audiovizuálnych mediálnych služieb, keďže Maďarsko zaviedlo neopodstatnené obmedzenia, ktoré diskriminujú ľudí na základe ich sexuálnej orientácie a sú navyše neprimerané. Po druhé, niektoré napadnuté ustanovenia porušujú smernicu o elektronickom obchode -zákon zakazuje poskytovanie služieb s obsahmi odlišnej sexuálnej orientácie maloletým, aj keď tieto služby pochádzajú z iných členských štátov EÚ. Maďarsko navyše nedokázalo odôvodniť obmedzenie cezhraničných služieb informačných spoločností. Maďarsko takisto napriek povinnosti zakotvenej v smernici o transparentnosti jednotného trhu vopred neoznámilo niektoré sporné ustanovenia. EK sa domnieva, že Maďarsko porušilo zásady zmluvy týkajúce sa slobody poskytovania služieb a voľného pohybu tovaru tým, že nepreukázalo, že obmedzenia sú riadne odôvodnené, nediskriminačné, a primerané. Dokonca bolo porušené aj právo na ochranu údajov stanovené v GDPR.

Spracované podľa https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3668