Pre pedagógov a pedagogičky

V súčasnosti je postavenie a sociálny status pedagóga, pedagogičky relativizovaný,
podpora verejného školstva zanedbávaná. Pritom z civilizačno-kultúrneho hľadiska
by práve socializácia mladých ľudí mala byť protiváhou elektronických médií okupujúcich verejný priestor a de facto monopolizujúcich komunikáciu. V takejto situácii
cítime potrebu Vám vyjadriť vďaku. Po prvé, že v tomto prepotrebnom povolaní zotrvávate napriek všetkým prekážkam a po druhé, že máte v rukách túto publikáciu.

Medzi Vašimi študentami a študentkami sú nepochybne LGBT ľudia, mnohí a mnohé
z nich asi ešte sami nevedia alebo nevedia presne, no v každom prípade musia čeliť vonkajšiemu svetu, jeho očakávaniam, stereotypom a najmä dôsledkom vymykania sa z nich.

Z výskumu na britských stredných školách v roku 2010 založenom na výpovediach
učiteľov a učiteliek vyplýva, že šikanovanie na základe sexuálnej orientácie a rodovej
identity je jeho druhou najčastejšou formou (vedie šikanovanie kvôli nadváhe). Na
základe celoeurópskeho výskumu sa ukázalo, že až 61% LGBT študentov/iek zažilo
šikovanie (IGLYO-ILGA, 2006). V roku 2007 v susedných Čechách organizácia Člověk
v tísni realizovala výskum, z ktorého vyplynulo, že až 72% študentov na stredných
školách zastávalo negatívny postoj voči LGBT ľuďom, medzi študentkami to bolo „iba“
24%. Súčasné snahy zo strany niektorých záujmových skupín posunúť verejnú diskusiu
o desaťročia dozadu nemusíme pripomínať.

V takejto situácii a prostredí je úloha pedagóga/pedagogičky nezastupiteľná. Študentom/kám nabúravať a spochybňovať ich nepravdivé, zjednodušené či stereotypné predstavy o LGBT ľuďoch, menšinách a ľudských právach je kľúčové. Ak sa mladí ľudia nenaučia kritickému mysleniu počas vzdelávacieho procesu, tak majú veľmi malú šancu vymaniť sa z bludného kruhu predsudkov, intolerancie a nenávisti.

Okrem poznávacích techník je však rovnako dôležité, aby pedagóg/pedagogička ako
intelektuálna autorita a dôveryhodný zdroj poskytol študentom/kám aj vecný náhľad
založený na faktoch. Ambícia poskytnúť takéto fakty je sekundárnym cieľom tejto
publikácie. Optimálne samozrejme je, aby v tematikách, ako je LGBT menšina, sami
študenti a študentky aktívne vstupovali do procesu neformálneho vzdelávania. To je
aj primárnym cieľom publikácie.

Čo môžete urobiť Vy osobne? Najjednoduchšie a najrýchlejšie je distribuovať túto
publikáciu medzi študentov/ky. Príležitostí, ako odôvodniť vhodnosť jej mentálnej
konzumácie, sa nepochybne nájde viac než dosť, homofóbne poznámky, provokatívne
otázky či autentická zvedavosť v oblasti sexuality, ktorá u tínedžerov patrí hlavným
témam premýšľania, záujmu i komunikácie.

Publikáciu si môžete bezplatne objednať vyplnením a odoslaním nasledujúceho formulára.

Na hlavnu stranku


Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Inštitút ľudských práv.logo_MZVSR_resize