Informal Participatory Education on Holocaust (IPEH)

-english version below-

Po mesiacoch dobrovoľníckej práce a obetavosti našich partnerov môžeme s radosťou ohlásiť začiatok nového projektu. Inštitút ľudských práv (IĽP) v spolupráci s partnerskými organizáciami IBB gGmbH a UNITED je úspešným žiadateľom o podporu z nemeckej Nadácie Remembrance, Responsibility and Future (Stiftung EVZ) s finančnými prostriedkami poskytnutými Spolkovým ministerstvom financií (BMF).

Cieľom projektu IPEH je zapojiť mladých ľudí do inovatívnych a kreatívnych spôsobov pripomínania si obetí Holokaustu (vrátane obetí z radov Sintov/Rómov a LGBT) so zameraním sa na miestne aspekty a ich príbehy, a tak priniesť personalizované a participatívne vzdelávacie tehniky na platformách, ktoré mladí ľudia uprednostňujú a urobiť z nich tak aktérov zmeny v ich prostredí, a to najmä využitím potenciálu online sféry a priblížiť tak vzdelávacie aktivity väčšiemu cieľovému publiku.

Primárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 14 – 19 rokov žijúci v Maďarsku a na Slovensku, teda v krajinách, ktoré sa v minulosti podieľali na Holokauste, a v ktorých rastie podpora neonacistických strán. Sekundárnou cieľovou skupinou sú Nemci a ostatní Európania rovnakej vekovej skupiny, ktorí sú zväčša neinformovaní o obetiach a dôsledkoch politiky, konania a pôsobenia nacistického režimu v týchto krajinách.

Výsledkom projektových aktivít bude nielen to, že mladí ľudia sa budú aktívne učiť, ale aj tvorivo podieľať na skúmaní a predstavovaní života obetí. Prostredníctvom užívateľsky generovaného obsahu na sociálnych sieťach budú pôsobiť aj ako multiplikátori medzi svojimi rovesníkmi a v dôsledku toho budú medzi mladými ľuďmi podporovať kultúru netolerancie voči antisemitizmu, protirómskemu rasizmu, homofóbii, popieraniu Holokaustu a historickému revizionizmu.

Projekt je financovaný Nadáciou Remembrance, Responsibility and Future (Stiftung EVZ) a Spolkovým ministerstvom financií (BMF) v rámci vzdelávacieho programu NS-Injustice.


After months of voluntary work and dedication of our partners, we are delighted to officially announce the start of our new project Informal Participatory Education on Holocaust (IPEH). Human Rights Institute (HRI) in partnership with IBB gGmbH and UNITED is a successful applicant for project support from the German Foundation Remembrance, Responsibility and Future (Stiftung EVZ) with funds provided by the Federal Ministry of Finance (BMF).

The project aims to involve young people in innovative and creative ways of remembrance of the Holocaust (including Sinti/Roma and LGBT victims) focused on local aspects and stories of victims, bringing personalised and participatory learning experience on platforms they prefer, thus making young people agents of change in their environments by tapping the potential of the online sphere and bringing education activities to larger target audiences.

The primary target group are youngsters aged 14 -19 in Hungary and Slovakia, countries with a history of complicity in the Holocaust and with rising support for neonazi parties. Secondary target groups are Germans and Europeans of the same age group that are largely uninformed about the victims and consequences of the NS regime policies and actions in these countries.

As a result of the project activities young people will not only actively learn but creatively participate in researching and imagining lives of the victims. Through user generated content on social media they will act also as multipliers among their peers and as a consequence, promote a culture of non-tolerance towards antisemitism, antigypsyism, homophobia, Holocaust denialism and historical revisionism amongst young people.

The project is funded by the Foundation Remembrance, Responsibility and Future (Stiftung EVZ) and the Federal Ministry of Finance (BMF) as part of the Education Agenda NS-Injustice.