Rodová rovnosť v Nórsku: príklad pre Slovensko? -diskusia

Úroveň práv žien v Škandinávii je legendárna, ale ako to vyzerá v realite? Čím všetkým sa môžeme inšpirovať? Aké výhody z toho majú muži a prečo je rodová rovnosť dobrá aj pre biznis? Čo si môže Slovensko vziať za príklad a čomu sa vyhnúť? Diskutovať s nórskymi expertkami Arnhild Hole a Karin Hovde bude novinárka Lýdia Kokavcová, priestor na otázky z publika bude samozrejme tiež.

Diskusia sa uskutoční v stredu 29.9. 2021 o 19:00 v bratislavskom KC Dunaj pri príležitosti spustenia nášho nového projektu Podpora rodovej rovnosti -Gender Equality Promotion (GEP).

-English below-

Podujatie bude v angličtine (bez prekladu). Vstup je voľný. Diskusia je súčasťou projektu Podpora rodovej rovnosti -Gender Equality Promotion (GEP) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu SR. Diskusia prebehne v hybridnom formáte, teda priamo na mieste, ale aj online na našej Facebookovej stránke facebook.com/ludskeprava, kde bude možné klásť aj otázky.

Zároveň Vás v mene správcu programu MIRRI chceme požiadať, ak si nájdete chvíľku, na vyplnenie krátkeho dotazníka o povedomí o Nórskych grantoch https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39

Záznam diskusie: facebook.com/ludskeprava/videos/364028742089824


Gender equality in Norway: an example for Slovakia? – discussion

The level of women’s rights in Scandinavia is legendary, but how does it look like in reality? What can we all take inspiration from? What are the benefits for men and why is gender equality good for business too? What can Slovakia take as an example and what can be avoided? Journalist Lýdia Kokavcová will discuss with Norwegian experts Arnhild Hole and Karin Hovde, and there will be room for questions from the audience.

The discussion will take place on Wednesday 29th September 2021 at 19:00 in Bratislava’s KC Dunaj on the occasion of the launch of our new project Gender Equality Promotion (GEP).

The event will be in English (without translation). Entrance is free. The discussion is part of the project Gender Equality Promotion (GEP) co-financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 and the State Budget of the Slovak Republic. The discussion will take place in a hybrid format, i.e. on-site, but also online on our Facebook page facebook.com/ludskeprava, where it will also be possible to ask questions.

Discussion recording: facebook.com/ludskeprava/videos/364028742089824

The outputs of the project Promoting Gender Equality present the views of its authors and/or Human Rights Institute and the Program Administrator is not responsible for their content.


Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

            Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu.