#PravdaORomoch: Dávky a detské prídavky

Nie je ťažké overiť si fakty. K marcu 2023 bolo podľa štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu 133 423 poberateľov sociálnych dávok vrátane detí (zaraďuje sa sem dávka v hmotnej núdzi – 67 181 ľudí, osobitný príspevok pre nízkopríjmové skupiny – 2788 ľudí, náhradné výživné – neplatené výživné + sirotské – 6636 ľudí, dotácie na stravu pre 56 435 detí, resocializačný príspevok – 383 ľudí). To je spolu 2,45 % populácie (počet obyvateľov Slovenska ku koncu roka 2022 bol 5 428 792). Koľko % populácie tvoria Rómovia? Podľa Atlasu rómskych komunít z roku 2019 a odhadov samospráv ich je 450 000, teda 8,2% slovenskej populácie. Ak by všetci poberatelia dávky v hmotnej núdzi boli Rómovia (čo nie je pravda, ale k tomu nižšie), stále by to znamenalo, že dávky poberá necelá tretina z nich. Slovenský sociálny systém je zložitý. Na pomoc v hmotnej núdzi nemá nárok niekto na základe príslušnosti k etniku, ani na základe sexuálnej orientácie alebo či je to žena alebo muž. Nárok na dávky v hmotnej núdzi vzniká, ak je človek „dostatočne chudobný“.

Poberateľ dávky v hmotnej núdzi sa posudzuje podľa toho, či žije sám alebo sa stará o rodinu. Máme 6 kategórií poberateľov a dávky sa mesačne vyplácajú takto:

Výška dávky v hmotnej núdzi je u jednotlivca 74 €, u jednotlivca s 1-4 deťmi je to 140,70 €, u jednotlivca s viac ako 4 deťmi 205,50 €, u dvojice bez detí 128,60 €, u dvojice s 1-4 deťmi 192,40 €, u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 259,40 € mesačne.

Jednotlivé kategórie znázornené v grafe (údaje z webu Ústredia práce):

Najzastúpenejšou kategóriou poberateľov dávky v hmotnej núdzi sú bezdetní jednotlivci – až 56% žiadateľov. Rodič s viac ako 4 deťmi (280 ľudí) alebo dvaja rodičia s viac ako štyrmi deťmi (2488 párov) tvoria len okolo 4% zo všetkých poberateľov dávok.

Pod sociálnymi dávkami rozumieme najmä dve kategórie v sociálnom systéme (nerátame sem príspevok pre ťažko postihnutých a príspevok na opatrovanie), a to pomoc v hmotnej núdzi – dávky a príspevky pre ľudí žijúcich pod hranicou chudoby a podpora rodiny – príspevky a prídavky na deti (poberajú ich všetci slovenskí rodičia). Pomoc v hmotnej núdzi vyjde mesačne priemerne na zhruba 13,3 milióna eur a podpora rodín na približne 124 miliónov eur. Pre porovnanie: na príspevky na podporu zdravotne ťažko postihnutých ide 15,7 milióna a na príspevky na opatrovanie 28,1 milióna eur.

Samotné dávky v hmotnej núdzi teda nie sú zďaleka najväčším výdajom (13,3 milióna eur), práve naopak. Tým je podpora rodiny (124,1 milióna eur), kam patrí rodičovský príspevok 412,60 eur, ktorý poznajú všetci rodičia po materskej a prídavok na dieťa vo výške 60 eur. Vôbec nezávisia od príjmu rodičov, rovnakú sumu dostanú chudobní aj bohatí. Cieľom je, aby podporu dostali všetky deti bez ohľadu na finančnú situáciu rodičov.

Ak si pozrieme sumy dávok v hmotnej núdzi (viď vyššie), zistíme, že znevýhodňujú rodiny s viacerými deťmi. Nielenže dávka v hmotnej núdzi je rovnaká pre rodičov s piatimi ako pre rodičov s ôsmimi deťmi, ale znižuje sa napríklad aj príspevok pri narodení dieťaťa: 829,96 eur pre každé z prvých troch detí, ale pri štvrtom a každom ďalšom sa vypláca len 151,37 eur. Príspevky pri narodení dieťaťa znevýhodňujú rodiny s viac ako tromi deťmi.

Dávka v hmotnej núdzi je rovnaká pre rodinu s piatimi deťmi ako pre rodinu s ôsmimi deťmi. Ako sme už uviedli, príspevok pri narodení prvého dieťaťa je takmer 830 Eur a pri narodení štvrtého a každého ďalšieho len čosi cez 151 eur. Naozaj sa oplatí rodiť veľa detí „pre prídavky“?

Celý prehľad sociálnej ochrany nájdete tu na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2023/2023-socialne-davky.html?page_id=1247169

Táto stránka je súčasťou kampane #PravdaORomoch